www.aquavit.sk

Rozsah pôsobenia,
Západné a Stredné Slovensko

Prevažne pôsobíme v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom kraji. Rozborom pitných a studničných vôd sa zaoberáme od roku 2005 a vykonávame ich mikrobiologický aj chemický rozbor na základe Nariadenia vlády SR pod č. 354/2006 Zb.z. V ponuke je zahrnutý rozšírený rozbor 26 chemických parametrov, 7 parametrov mikrobiologickej a 6 parametrov hydrobiologickej povahy. Rozbor vody je možné použiť ku kolaudácii a podľa zákona §5, ods. 5 aj na uvedenie nového pitného zdroja do prevádzky. Každý rozbor vody sa riadi podľa normy EN ISO 5667 – odber, preprava a uschovanie vzoriek. Objednávky vybavujeme podľa pokynov pre odber a doručenie vzoriek vody.

chemický rozbor vody, mikrobiologický rozbor vody, rozbor studničnej vody, pitnej vody

Ponuka základných rozborov-analýz vody:

PITNÁ VODA

ZÁKLADNÝ ROZBOR VODY

Zahŕňa základné skúmané parametre podľa zákona, ako vodu určenú pre konzum a úžitkovú vodu. Rozbor sa vzťahuje na vodu mestskú a studničnú.

PITNÁ VODA

ROZŠÍRENÝ ROZBOR VODY

Rozbor vody zahŕňa základné parametre, ktoré sú rozšírené predovšetkým o parametre na ťažké kovy. Vzťahuje sa na studničnú aj mestskú vodu.

STUDNIČNÁ VODA

ZÁKLADNÝ/ROZŠÍRENÝ ROZBOR VODY

Rozbor studničnej vody sa vykonáva na základe všeobecného nariadenia na kvalitu pitnej vody. Možnosť vyskladať si parametre podľa vašeho výberu

ČOV / SEPTIKY

VŠEOBECNÉ NARIADENIE

Všeobecné nariadenia pre stanovenie chemickej povahy odpadovej vody, ČOVky, septiky. Určené pre súkromné osoby, firmy a priemysel.

ZÁVLAHOVÁ VODA

VŠEOBECNÉ NARIADENIE

Preverenie kvality závlahovej vody, vody na polievanie. Určené pre súkromné osoby, ak ste si nie istý kvality podzemnej vody, pre poľnohospodárov.

BAZÉNOVÁ VODA

VŠEOBECNÉ NARIADENIE

Všeobecné nariadenia na kvalitu bazénovej vody, vody na kúpanie pre súkromné osoby, taktiež pre podnikatelské subjekty prevádzkujúce kúpaliská.

Svojpomocný
odber vzoriek vody

V niektorých prípadoch si môžete vzorky vody odobrať aj svojpomocne a doručiť do laboratória. Jedná sa o rozbory vody pre vlastnú potrebu, na informatívnu analýzu vody neznámej kvality, či ju môžete alebo nemôžete používať ako vodu pitnú, alebo ako úžitkovú vodu.

chemický rozbor vody, mikrobiologický rozbor vody, rozbor studničnej vody, pitnej vody
Kontakt

Mám záujem o rozbor vody

Kvalita pitnej vody

Hromadným zásobovaním pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb.

Individuálnym zásobovaním pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou menej ako 10 m3 pitnej vody alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50 osôb.

Požiadavky na kvalitu pitnej vody stanovuje nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Prehľad parametrov kvality pitnej vody

Z zákal, F farba, A1254nm Absorbancia pri 254 nm, PH pH, EK Elektrolytická vodivosť, NO3 Dusičnany (NO3-), NO2 Dusitany (NO2-),  NH4 Amónne ióny (NH4+), F Fluoridy (F-), CHS  chemická spotreba kyslíka s Mn, SO4 sírany (SO42-), KNK4,5-(HCO3-) Kyselinová neutralizačná kapacita, PO fosfáty (PO43-), CL chloridy (Cl-), VCL voľný chlór (Cl2), CN Kyanidy (CN-), %O2 Rozpustený kyslík-nasýtenie kyslíkom, CA vápnik (Ca2+),  MG horčík (Mg2+), K Draslík, Na Sodík, Ca + Mg celk. tvrdosť (Ca+Mg), Zn Zinok (Zn), Fe železo (Fe2+/3+), Cu Meď (Cu), Cr Chróm VI (Cr), Ni Nikel (Ni), Ag Striebro (Ag), Pb Olovo (Pb), Cd Kadmium (Cd), Hg Ortuť (Hg), Mn Mangán (Mn), Al Hliník (Al).

 

Mikrobiologické vyšetrenie vody :
EC E.Coli, KB Koliformné baktérie, EK Črevné enterobaktérie (fekálne streptokoky), KM37 Kultivované mikroorg. pri 37°C, KM22 Kultivované mikroorg. pri 22°C, PA Pseudomonas aeruginosa, CP Clostridium perfringens.

Hydrobiologické vyšetrenie vody: ŽO Živé organizmy, MO Mŕtve organizmy, BB Bezfarebné bičíkovce, VB Vláknité baktérie, MM Mikromycéty, ŽMB Železité a Mn baktérie

Požiadavky na kvalitu vody

Monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa vykonáva v rámci štátneho zdravotného dozoru Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Mikrobiologické a biologické ukazovatele, fyzikálne a chemické ukazovatele kvality vody. (Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, Pseudomonas aruginosa, kultivované mikroorganizmi, bezfarebné bičíkovce, železité a mangánové baktérie, abiosestón a pod.) Chemické ukazovatele (arzén, dusičnany, dusitany, fluoridy, kadmium, kyanidy, nikel, olovo a pod.) …

Monitoring kvality pitnej vody vykonávajú prevádzkovatelia verejných vodovodov, ktorí výsledky z monitorovania kvality vody nahlasujú pravidelne 1x za rok prostredníctvom databázy na Výskumný ústav vodného hospodárstva. Miesta odberu vzoriek vody  sa vyberajú náhodným výberom alebo inou vhodnou metódou, ktorá zaručí, že žiaden zo zásobovaných objektov nebude vylúčený z možnosti kontroly.