www.aquavit.sk

 • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
 • 0949 211 384

Kvalita pitnej vody

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou

Požiadavky na kvalitu pitnej vody

 • Hromadným zásobovaním pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb.
 • Individuálnym zásobovaním pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou menej ako 10 m3 pitnej vody alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50 osôb.

Požiadavky na kvalitu pitnej vody stanovuje nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Kvalita pitnej vody je hodnotená v nasledovných ukazovateľoch:

 • mikrobiologické a biologické ukazovatele (Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, Pseudomonas aruginosa, kultivované mikroorganizmi, bezfarebné bičíkovce, železité a mangánové baktérie, abiosestón a iné);
 • fyzikálne a chemické ukazovatele:
  • anorganické ukazovatele (arzén, dusičnany, dusitany, fluoridy, kadmium, kyanidy, nikel, olovo a iné),
  • organické ukazovatele (akrylamid, benzén, dichlórbenzény, celkový organický uhlík, pesticídy, polycykliské aromatické uhľovodíky, tetrachlórmetán, toulén, vinylchlorid a iné),
  • dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty (voľný chlór, brómdichlórmetán, chloroform, ozón a iné),
  • ukazovatele, ktoré môžu nepriamo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody (absorbancia, celkové rozpustené látky, farba, hliník, chemická spotreba kyslíka manganistanom, chloridy, pH, chuť, teplota, zákal, zinok, železo a iné),
  • látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca (horčík, vápnik, vápnik a horčík),
  • rádiologické ukazovatele (trícium, celkový úväzok efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov za rok).

Ukazovatele kvality vody v rámci limitných hodnôt:

 • medzná hodnota (MH) – hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená;
 • najvyššia medzná hodnota (NMH) – hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej;
 • odporúčaná hodnota (OH) – hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia;
 • indikačná hodnota (IH) – hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody nešpecifického alebo skupinového charakteru používaná na posúdenie potreby podrobnejších skúšok kvality pitnej vody.
Monitorovanie kvality pitnej vody
 • Rozsah rozborov a počet riadnych odberov vzoriek pitnej vody je uvedený v prílohe č. 2 NV SR č. 354/2006 Z. z., pričom sa rozlišuje minimálny a úplný rozbor vody.
 • Minimálny rozbor je určený na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva), mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody. Minimálny rozbor pozostáva z vyšetrenia 28 ukazovateľov kvality pitnej vody. Minimálny rozbor sa vykonáva napr. pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na individuálne zásobovanie do prevádzky.
 • Úplný rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa prílohy č. 1  NV SR č. 354/2006 Z. z. (t. j. 82 ukazovateľov) a z rádiologických ukazovateľov podľa osobitného predpisu. Cieľom úplného rozboru je získavať informácie o dodržaní limitov ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených v prílohe č. 1 NV SR č. 354/2006 Z. z. alebo určených orgánom verejného zdravotníctva. Úplný rozbor sa vykonáva napr. pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na hromadné zásobovanie do prevádzky.
 • Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a priestore. Miesta odberu sa musia meniť každý rok tak, aby viac ako 50 % miest nebolo trvalými miestami odberu. Miesta odberu sa vyberajú metódou náhodného výberu alebo inou vhodnou metódou, ktorá zaručí, že žiaden zo zásobovaných objektov nebude vylúčený z možnosti kontroly. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenskej technickej normy (STN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi.)
 • Monitorovanie kvality pitnej vody dodávanej do distribučných sietí vykonávajú prevádzkovatelia verejných vodovodov, ktorí výsledky z monitorovania kvality pitnej vody, ako aj iné požadované údaje, nahlasujú pravidelne 1x za rok prostredníctvom databázy ZBERVAK na Výskumný ústav vodného hospodárstva.
 • Monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa vykonáva v rámci štátneho zdravotného dozoru Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva.