www.aquavit.sk

  • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
  • 0949 211 384

Niečo o vode

Pitná voda je jediný nápoj, pre ktorý nemusíme chodiť do obchodu. K tomu, aby sme si ho mohli dopriať v pohodlí domova však musí prejsť dlhú cestu od vodárenského zdroja cez úpravňu vody, čerpacie stanice, vodojemy a vodovodnú sieť až do našej domácnosti. Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť, až dovtedy, kým nám nechýba. Voda je najbežnejšia tekutina. Je doslovne všade, aj v našom tele. Skutočne, voda je absolútne potrebná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi.

Nečakajte až kým budete smädný...

Pite vodu priebežne, počas celého dňa !

Dusičnany

Dusičnany sa zúčastňujú kolobehu života v prírode. Vyskytujú sa vo všetkých zložkách životného prostredia – vo vzduchu, v pôde, v potravinách (najmä v zelenine a ovocí) a tiež vo vode. Nariadenie vlády pre pitnú vodu ustanovuje limitnú hodnotu pre obsah dusičnanov v pitnej vode 50 mg/l. Dusičnany sú sami osebe pre človeka málo škodlivé. Môžu škodiť nepriamo tým, že sa v gastrointestinálnom trakte môžu redukovať bakteriálnou činnosťou na toxickejšie dusitany. Tie reagujú s hemoglobínom /červené krvné farbivo zodpovedné za prenos kyslíka/, ktorý sa redukuje na methemoglobín, a pôsobí aj na ostatné orgány. Methemoglobín nie je schopný prenášať kyslík, preto je ohrozené normálne okysličovanie tkanív.

Sodík

Sodík patrí k najdôležitejším minerálom, ktoré ľudský organizmus nevyhnutne potrebuje na reguláciu objemu telesných tekutín (napr. pri zvýšenom potení, hnačkových ochoreniach) a prenos nervových vzruchov. Sodík je bežnou súčasťou prírodných vôd. Nariadenie vlády pre pitnú vodu ustanovuje limitnú (hraničnú) hodnotu pre obsah sodíka v pitnej vode 200 mg/l. Pitná voda ako zdroj sodíka nie je zo zdravotného hľadiska považovaná za rizikový faktor, nakoľko obsah sodíka v nej je prirodzene nízky – rádovo v jednotkách až desiatkach mg/l. K celkovému dennému prísunu sodíka do organizmu pitná voda prispieva približne 10 %.

Zodpovedne s odpadovou vodou

Uvedomme si dopad svojej činnosti, ak do vody, ktorá opúšťa našu domácnosť vyhadzujeme, splachujeme odpad, ktorý do kanalizácie nepatrí. Cez jednotlivé domové kanalizačné prípojky je do verejnej kanalizácie možné vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov, kúpeľní a WC. Existujú tri typy kanalizácie: Splašková (na odvádzanie použitej vody z obydlí a služieb predovšetkým z ľudského metabolizmu a činnosti v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení), Dažďová (na odvádzanie zrážok a vody z povrchového odtoku, ktorá vteká z terénu alebo z vonkajších častí budov) , Zmiešaná (jednotná kanalizačná sieť pre dažďovú a splaškovú odpadovú vodu).