www.aquavit.sk

ROZBOR ODPADOVEJ VODY

Odpadová voda, ČOVky, septiky ...

Odpadová voda je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk; odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna; za použitú vodu sa nepovažuje voda vypúšťaná z rybochovných zariadení, rybníkov a vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb.

rozbor ČOV, rozbor odpadovej vody, septik

Splašková odpadová voda je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení.

Priemyselná odpadová voda je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku.

Komunálna odpadová voda je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku.

Recipient je vodný útvar, do ktorého sa povrchová voda, podzemná voda, odpadová voda a osobitná voda vypúšťajú.

Čistiareň odpadových vôd je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo pred ich iným použitím.

Kontaktný formulár:

Mám záujem o rozbor odpadovej vody, ČOV:

Skúmané ukazovatele kvality Odpadovej vody:

ODPADOVÁ VODA / ČOV
Kód, 269/2010 Z.z.Ukazovateľ
CHSKChemická spotreba kyslíka chromanom
BSKBiochemická spotreba kyslíka 5-dňová
PAL - APovrchovo - aktívne látky aniónové
NL 105Nerozpustné látky
RL105Rozpustné látky
N-NH4Amoniakálny dusík
N-NO3Dusičnanový dusík
P-PO4Fosforečnanový fosfor
N celk.Celkový dusík
P celk.Celkový fosfor