www.aquavit.sk

  • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
  • 0949 211 384

ROZBOR ODPADOVEJ VODY

Odpadová voda, ČOVky, septiky ...

Odpadová voda je voda použitá v obytných, výrobných priestoroch, v poľnohospodárskom, zdravotníckom  sektore, v dopravných prostriedkoch, odpadová voda môže byť splašková, priemyselná, komunálna. Za použitú vodu sa nepovažuje voda vypúštená z rybochovných zariadení, rybníkov a vodných nádrží vhodných na chov rýb.

rozbor ČOV, rozbor odpadovej vody, septik

Splašková odpadová voda je voda použitá z obydlí, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnosti, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení.

Priemyselná odpadová voda je voda z výrobného procesu, v priemysle, v odbore služieb, ktorá je iného charakteru ako splašková voda, voda z povrchového odtoku.

Komunálna odpadová voda je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú vodu. Môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu, v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku.

Recipient je vodný útvar, do ktorého sa povrchová voda, podzemná voda, odpadová voda a iná voda rôzneho charakteru vypúšťajú.

Čistiareň odpadových vôd je súbor zariadení na čistenie odpadovej vody a iných typov vôd pred ich vypúšťaním do povrchových štruktúr vôd alebo do podzemných vôd alebo pred ich ďalším použitím.

Kontaktný formulár:

Mám záujem o rozbor odpadovej vody, ČOV:

Skúmané ukazovatele kvality Odpadovej vody:

ODPADOVÁ VODA / ČOV
Kód, 269/2010 Z.z.Ukazovateľ
CHSKChemická spotreba kyslíka chromanom
BSKBiochemická spotreba kyslíka 5-dňová
PAL - APovrchovo - aktívne látky aniónové
NL 105Nerozpustné látky
RL105Rozpustné látky
N-NH4Amoniakálny dusík
N-NO3Dusičnanový dusík
P-PO4Fosforečnanový fosfor
N celk.Celkový dusík
P celk.Celkový fosfor