www.aquavit.sk

Rozbor závlahovej vody, vody na polievanie v záhrade

Rozbory vody pre závlahy pre poľnohospodársky sektor a domácnosti

Závlahová voda, voda pre poľnohospodárstvo, záhradkárstvo

Vody určené na závlahy nesmú negatívne ovplyvňovať zdravie ľudí a zvierat, pôdu, úrodu a stav povrchových vôd a podzemných vôd. Kvalitatívne ciele povrchových vôd určených na závlahy sú ustanovené vo vykonávacom predpise.  Vody na závlahy a podmienky na ich využitie podľa druhu zavlažovaných plodín určuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Závlahová voda prvej triedy sa môže používať na zavlažovanie bez akéhokoľvek obmedzenia.  Voda podmienečne vhodná sa môže na závlahu používať za predpokladu určitých opatrení (pre danú lokalitu, podľa stupňa a charakteru znečistenia vody).  Vodu nevhodnú na závlahu môžeme používať na zavlažovanie len po takej úprave, po ktorej sa jej kvalita zvýši na úroveň vhodnej alebo podmienečne vhodnej vody.

Kvalita závlahovej vody sa hodnotí v zmysle Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z., prílohy č. 2, podľa ktorej sú vody určené na závlahu definované len medznými hodnotami korešpondujúcimi s STN 757143 a zodpovedajú 1. triede kvality – voda vhodná na závlahu. V prípade zistenia horšej kvality ako zodpovedá „MH“, sa pri hodnotení závlahovej vody postupuje podľa STN 757143 Kvalita vody – závlahová voda, ktorá posudzuje kvalitu závlahovej vody v širšom kontexte vzhľadom k jej použitiu a kvalitu vody zaraďuje do troch tried, a to:

I. triedavoda vhodná na zavlažovanie
II. triedavoda podmienečne vhodná na zavlažovanie
III. trieda

voda nevhodná na zavlahovacie účely

rozbor závlahovej vody, vody na polievanie v záhrade

Rozbor vody v záhrade na polievanie

Ste vášnivými záhradkármi, pestujete zeleninu a ovocie pre vlastnú spotrebu? Určite nepodceňujte stav a kvalitu vody na polievanie v záhrade. Hlavným životodarným médiom zeleniny a ovocia je práve voda, s ktorou polievate v núdzi v období sucha, alebo len tak zavlažujete trávnik na dvore, v záhrade. Zelenina a ovocie absorbujú všetko čo je vo vode obsiahnuté, aj chemikálie, prípadne baktérie vo vode prítomné, tieto sa potom dostavajú počas konzumácie do ľudského tela a môžu negatívne ovplivniť Vaše zdravie. Je na Vás, ak vám záleží na kvalite plodov záhrady, doporučujeme si dať vodu vyšetriť s chemického a mikrobiologického hľadiska v laboratóriu.

Skúmané parametre vody na zavlažovanie

Chemické a fyzikálno - chemické parametre

Mikrobiologické parametre

F – farba
PH – pH
RL – rozpustené látky
N-NO3 – Dusičnanový dusík
F – Fluoridy (F-)
Ca – vápnik (Ca2+)

Mg – horčík (Mg2+)
Na – sodík
CL – chloridy (Cl-)
FE – železo (Fe2+/3+)
CU – meď (Cu)
CR – Chróm VI (Cr)

ZN – Zinok (Zn)
AL – Hliník (Al)
MN – mangán (Mn)
PAL-A – Anionové tenzidy – nepolárne
NEL UV – Nepolárne extrahovateľné látky – UV
SO – sírany (SO42-)

EK – Črevné enterobaktérie (fekálne streptokoky)
KB – Koliformné baktérie
TKB – Termotolerantné koliformné baktérie
KB – Patogénne baktérie – Salmonella